Service en garantievoorwaarden 2023 NXT Retail Sales B.V.

1. Algemeen
NXT Retail Sales producten zijn met de grootste zorg geproduceerd en zijn van hoge kwaliteit. Indien onverhoopt toch problemen worden ondervonden, wordt aangeraden eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen. Ook kan er contact worden opgenomen met NXT Retail Sales service afdeling via support@nxtretailsales.nl

2. Erkende dealers

Deze service en garantie afhandeling is alleen van toepassing op de door NXT Retail Sales erkende Nederlandse relaties. De producten dienen ook gekocht te zijn bij deze erkende relaties c.q. de producten dienen gekocht te zijn bij NXT Retail Sales Benelux BV. Indien een product gekocht is bij een niet erkende relatie verwijzen wij de retail relatie en/of consument door naar de betreffende fabrikant in de verschillende landen.

3. Garantie
De minimale termijn voor wettelijke garantie op NXT Retail Sales producten is 2 jaar.
Binnen de garantietermijn zal NXT Retail Sales alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. De garantieperiode vangt aan vanaf de datum van verkoop aan de consument. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur van de consument. Garantie is alleen overdraagbaar tussen consumenten onderling.

Een aankoopfactuur (koopbon) is een document waarop het volgende wordt vermeld:
– Waar de aankoop heeft plaats gevonden;
– Datum van aankoop;
– Voor welk bedrag het toestel is aangekocht
– Welk type toestel is aangekocht.

4. Garantie periode:
Merk: Mysoda – 2 jaar

Het geautoriseerde NXT Retail Sales service- en reparatiecentrum beoordeelt of er aanspraak gemaakt kan worden op de garantieregeling. NXT Retail Sales draagt geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

Garantie vervalt indien:
– Reparatie, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door een niet door NXT Retail Sales geautoriseerd servicebedrijf
– Het toestel naar het oordeel van NXT Retail Sales is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage
– Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd
– Wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht
– Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand-en vochtschade
– De producten voor professioneel (horeca/zakelijk) gebruikt zijn

5. DOA (Defect on Arrival) voorwaarden
Indien bij eerste ingebruikname blijkt dat het product niet correct functioneert of een defect heeft, is er sprake van een ‘defect on arrival’ (DOA).
Deze producten kunnen worden verstuurd naar het door NXT Retail Sales geautoriseerde service- en reparatie centrum (zie artikel 8). Indien u een apparaat als DOA aan wilt melden d.m.v. een verzending naar dit service centrum, houdt u dan rekening met het volgende

– Maak het DOA apparaat makkelijk herkenbaar: markeer het apparaat duidelijk als DOA, bijvoorbeeld d.m.v. een papier met de vermelding “DOA” erop te bevestigen of in de doos bij te sluiten
– Indien een consument een apparaat retourneert binnen de gestelde DOA termijn en u dit apparaat omruilt voor een nieuw exemplaar, meldt het DOA apparaat dan nooit als winkelvoorraad aan. Voeg in plaats daarvan een kopie van de aankoopfactuur van de consument bij het apparaat en meld deze aan als ‘DOA na verkoop”

Na controle op de volgende criteria wordt het product omgeruild (indien voorradig) of gecrediteerd aan de dealer (of zijn inkoopkanaal)

– Product dient compleet, inclusief alle accessoires, in originele verpakking worden aangeboden
– Product heeft geen gebruikssporen
– Consument meldt defect binnen 7 kalenderdagen na aankoop bij de dealer
– Dealer meldt defect binnen 14 kalenderdagen na aankoop bij service@nxtretail.nl
– Dealer levert product binnen 21 kalenderdagen na aankoop aan bij het geautoriseerde service center
– Product is verkocht door NXT Retail Sales Benelux B.V.
– Kopie aankoopfactuur dient bijgevoegd te zijn
– Duidelijke klachtomschrijving

Producten die niet voldoen aan bovengenoemde criteria komen voor reparatie in aanmerking.
Uitgesloten zijn:
– Demo-/showroommodellen
– Val-, stoot-,vocht- en/of transportschades

De consument komt met een defect product terug bij de dealer/filiaal of distributeur. Deze controleert of de klacht terecht is, neemt het product + aankoop bon en originele verpakking in. De dealer/filiaal stuurt het product op naar de distributeur / service- en repartiecentrum/ hoofdkantoor.

De distributeur/service- en repartiecentrum / hoofdkantoor stuurt op maandbasis een overzicht van het aantal defecten. In dit overzicht staat vermeld:
• Merk;
• Type nummer;
• Naam handelaar;
• Naam consument;
• Aankoopdatum;
• Klachtomschrijving;

Naast dit overzicht stuurt de distributeur / service- en repartiecentrum/ hoofdkantoor ook een factuur met vermelding/verwijzing naar bovenstaande defecten. NXT Retail Sales stuurt een creditnota met vermelding van het factuur nummer (kan worden verrekend). De distributeur/ service- en repartiecentrum / hoofdkantoor zorgt voor de vernietiging van het defecte product.

6.Transportschade
De winkelier heeft de verantwoordelijkheid om binnenkomende goederen direct te controleren op transportschade. Omdat het praktisch niet mogelijk is om elk product afzonderlijk uit te pakken, beperkt de verantwoordelijkheid zich tot controle op doosschade. Doosschade moet binnen 24 uur na ontvangst gemeld worden.

– Voor leveringen vanuit het NXT Retail Sales magazijn bij de afdeling Service middels support@nxtretailsales.nl
– Voor leveringen van een distributeur of groothandel via de desbetreffende leverancier. Houdt hierbij rekening met de reclamatie voorwaarden van de distributeur.
– Voor retour geleverde reparaties via het onderhavige Service en Reparatiecentrum.

7. Geautoriseerd Service en Reparatiecentra
Defecte NXT Retail Sales producten dienen door de klant of de dealer zelf te worden verstuurd naar het geautoriseerd Service en Reparatiecentra.

8. Accessoires en onderdelen
Ontbrekende accessoires kunnen binnen 5 kalenderdagen na aankoop worden aangevraagd via support@nxtretailsales.nl

Disclaimer:
Omdat voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging kunnen veranderen kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. Indien u vragen heeft n.a.v. de inhoud van dit document dan raden wij u aan contract op te nemen met NXT Retail Sales via service @nxtretail.nl of via uw vertegenwoordiger of servicekanaal.

0